Biện pháp giúp cà phê chín đồng loạt

Gửi bởi Lê Ngọc Bé - Thứ hai, 03 Tháng 6 2013.

Câu hỏi :-

Trong vườn cà phê nhà tôi có vài cây chín chậm hơn khoảng 1 tháng so với các cây khác. Có biện pháp nào để cho các cây chín đồng loạt không?
Câu trả lời:

Đối với các cây cà phê chín chậm hơn khoảng 1 tháng so với các cây khác trong vườn việc áp dụng biện pháp để cây chín đồng loạt so với các cây khác không có hiệu quả vì đây là giống chín muộn. Nếu không có biện pháp bảo vệ với các cây này trong điều kiện vườn ở xa nhà anh cần cưa ghép cải tạo các giống chín sớm hơn.


Related questions

Make questions


(*) Required!

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT